Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Almind Borgerforening per 8. september 2021.

 

§ 1

Foreningens navn er ”Almind Borgerforening”.
Foreningen er oprettet i 1998.
Enhver der er bosat i postdistrikt 6051 og er personlig myndig, kan optages som medlem.

 

§ 2

Foreningen er upolitisk. Dens formål er på demokratisk vis, at virke til fremme af almennyttige foranstaltninger i Almind området, at medvirke for borgernes interesser i området, samt at medvirke til områdets fortsatte trivsel i storkommunen.

 

§ 3

Det årlige kontingent fastsættes af Generalforsamlingen. Enhver, der har betalt kontingent er medlem og har stemmeret på Generalforsamlingen. Medlemskabet gælder for en husstand.

 

§ 4

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, denne afgår med 4 / 4 medlemmer om året ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges en formand, en kasserer, en sekretær samt 2 menige medlemmer.
Bestyrelsens beslutninger træffes med mindst 3/5 flertal.
Der vælges ligeledes minimum 1 suppleant.

 

§ 5

2 bilagskontrollanter vælges af generalforsamlingen i april. Bilagskontrollanter vælges for 1 år ad gangen.
Ligeledes vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

 

§ 6

Den ordinære generalforsamling afholdes i april og indvarsles 3 uger før ved opslag, bud eller avertering. Regnskab forelægges i revideret stand.

Forslag som skal behandles, skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden:

Ad.1 Valg af dirigent
Ad.2 Godkendelse af generalforsamlingen
Ad.3 Formandens beretning
Ad.4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og  fremlæggelse af budget
Ad.5 Fastsættelse af kontingent
Ad.6 Indkomne forslag
Ad.7 Valg af bestyrelse, suppleant samt  bilagskontrollanter
Ad.8 Evt.

For de punkter, der har været fremsat og behandlet på dagsordnen, er generalforsamlingen beslutningsdygtig med alm. flertal af fremmødte.
Sekretæren fører beslutningsprotokol.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen. Ligeledes kan 25% medlemmer forlange en sådan afholdt, ved skriftlig henvendelse til formanden.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig med alm. flertal af de fremmødte.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.

 

§ 8

Regnskabet regnes fra 1. januar til 31. december.

 

§ 9

Forslag om vedtægtsændringer behandles på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dage imellem, hvoraf den første skal være ordinær, og må for at blive vedtaget, vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

§ 10

Foreningens indtægter anvendes til de, med den daglige drift forbundne udgifter, idet de større arrangementer, såsom fester, forestillinger og udflugter m.v. altid søges gennemført på en måde, så disse økonomisk hviler i sig selv.

Foreningens formue skal hensættes på en konto i et pengeinstitut.

Hverken medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter for foreningens evt. gæld.

 

§ 11

Når foreningens medlemstal er mindre end 15, anses foreningen for opløst, og behandles som en vedtægtsændring.

Generalforsamlingen afgør, hvad eventuel formue og andre aktiver anvendes til, ved foreningens eventuelle ophør.

 

§ 12

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Væsentlige økonomiske beslutninger kræver bestyrelsens godkendelse.